หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของหมวดการศึกษาทั่วไป
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของหมวดการศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-21 12:37:45


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ      ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของหมวดการศึกษาทั่วไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 32

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7