หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-09 09:43:57

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพกำกับดูแลตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อชี้แจงตัวชี้วัด การถ่ายทอดตัวชี้วัด พร้อมค่าเป้าหมายลงสู่หน่วยงาน อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานตัวชี้วัดด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในการประชุมดังกล่าว ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7