หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-02 11:14:05


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานคณะกรรมการฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ กรรมการฯ และนางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล เลขานุการ ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสามระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ดำเนินการไปพร้อมกัน

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7