หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ณัฐพล ภาณุพินธุ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ณัฐพล ภาณุพินธุ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-10 13:22:35


วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ณัฐพล ภาณุพินธุ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Structure, function and regulation of digestive system, Accessory organs of the digestive system ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสรีรวิทยา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1        ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7