หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor อบรมออนไลน์ ผ่าน Application google meet
อบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor อบรมออนไลน์ ผ่าน Application google meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-28 10:41:29


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงค์  อาจารย์จิราพร รักการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณอัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบตรวจความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (Turnitin) กลุ่ม Instructor อบรมออนไลน์ ผ่าน Application google meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7