หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขียนบทความวิชาการร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขียนบทความวิชาการร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 10:20:40


หนุนพยาบาลช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่ป้องกันโควิด 19
โดยอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขียนบทความวิชาการร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง บทบาทพยาบาลด้านบริการช่วยเลิกบุหรี่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Roles of the Nurse in smoking cessation service for patients’ with Non-Communicable Diseases in community to prevent COVID-19 infection)

อ่านข่าวได้ที่ :
http://www.trc.or.th/…/517-หนุนพยาบาลช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเรื้… หรือ
https://www.hfocus.org/content/2020/10/20343

ดาวน์โหลดบทความได้ที่ : https://so05.tci-thaijo.org/…/journal_l…/article/view/243054 หรือ
https://so05.tci-thaijo.org/…/jo…/article/view/243054/167905

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7