หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development" "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development" "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-24 10:01:43


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development" "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (#นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ3หน่วยกิจกรรม)

นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง "Best Personality Development" ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องบุคลิกภาพและการพูด การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และกิจกรรมอบรม เรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา" การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของสวนสุนันทาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความสามารถให้แก่นักศึกษา สามารถเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวให้คนภายนอกได้ทราบถึงเรื่องราวของสวนสุนันทาต่อไป

-------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

09.30 น.    ลงทะเบียน

09.45 น.    พิธีเปิดโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา

10.00 น.    อบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development "  วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

11.30 น.    อบรมเรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา" วิทยากรโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

12.00 น.    เสร็จสิ้นกิจกรรมอบรม

------------------------------------------

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

https://forms.gle/ZbTPvMaKeHr4LheJ9

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

วณิชยา   บุษบงส์  087-5061474

FACEBOOK : 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์