หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning: SBL)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning: SBL)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-08 13:41:44วันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation Based Learning: SBL) เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องเรียนเสมือนจริง ทราบถึงหลักการพื้นฐานของรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และทิศทางของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องเรียนเสมือนจริง รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอนใน Nursing Simalation Laboratory ก่อนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในแหล่งฝึก คือช่วยให้นักศึกษาเกิดทักษะทางการพยาบาล และเพิ่มความมั่นใจแก่นักศึกษาในการให้การพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ

#SSRU #CNHSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7