หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-03-23 13:33:31พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา และ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และ แพทย์หญิงวีริศา วิมลเฉลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และนายแพทย์ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมในพิธีลงนาม ในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกความเข้าใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7