หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-07 10:57:14

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต ประธานโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยรองคณบดี จัดอาจารย์พยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรค COVID-19 ซึ่งช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรค COVID-19 ได้ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7