หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตรวจรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-15 09:11:55

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ และ นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการตรวจรับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7