หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมินฯ 2/2564
ประชุมทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมินฯ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-21 09:57:47
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมินฯ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet

ในการนี้ ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7