หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-29 14:21:12
วันที่ 27-28 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ประธานคณะทำงาน ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ ผู้ทำงาน และ ดร.ปัทมา ทองสม ผู้ทำงานและเลขานุการ ในการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อการรับรองสถาบันฯ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7