หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-19 11:20:51


วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวกับ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่มาที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาทิ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และอื่นๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ ที่จะช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7