หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรายงานผลการปรึกษาหารือกับนายกสภาการพยาบาล และปรึกษาหารือ
เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรายงานผลการปรึกษาหารือกับนายกสภาการพยาบาล และปรึกษาหารือ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-16 15:42:18
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนายนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรายงานผลการปรึกษาหารือกับนายกสภาการพยาบาล และปรึกษาหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการเตรียมความพร้อมการย้ายสถานที่ตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม อาคาร 22

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7