หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-01 10:38:16

วันที่ 28  ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ และตัวชี้วัดที่ 1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ ผ่านระบบ Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7