หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในรายวิชาทางการพยาบาล ให้กับอาจารย์พยาบาล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในรายวิชาทางการพยาบาล ให้กับอาจารย์พยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-01 10:30:37วันที่ 27-28  ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานและวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในรายวิชาทางการพยาบาล ให้กับอาจารย์พยาบาลที่จะเป็นอาจารย์นิเทศภาคปฏิบัติในคลินิก โดยอาจารย์นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในทางปฏิบัติ กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผล ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7