หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-11-21 13:38:18


วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๑๖ ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยมี พระครูธรรมธร เลื่อน ขนฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ศูนย์อาหารอาคารผดุงชีวา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในการนี้ คุณสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย และ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธี

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7