หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-01-10 13:21:16อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์แระจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารทางวิชาการ ดังนี้

????เรื่องที่ 1: ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพกับสมรรถนะแห่งต่อการช่วยเลิกบุหรี่ของ อสม. วารสาร Thai Journal of Public Health (ACI) ????โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ และ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ เป็นผู้วิจัยร่วม

ดาวน์โหลดบทความได้ที่ ????https://he02.tci-thaijo.org/.../article/view/246116/173933

????เรื่องที่ 2: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่และแบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของ อสม. ???? วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ (TCI 1) โดยมี อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ เป็นผู้วิจัยร่วม

ดาวน์โหลดบทความได้ที่ ????https://he01.tci-thaijo.org/index.../slc/article/view/251425

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7