หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-08 10:21:51
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

ภาพข่าว : facebook เลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7