หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การตรวจรับการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
การตรวจรับการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-23 11:56:55


วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ปิยะนาถ วรสีหะ  เป็นกรรมการตรวจรับการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7