หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-11 11:14:34
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัด “โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1” ขึ้น ในระหว่าง วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ วัดปัญญาธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สะท้อนความคิดและการแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย รวมทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างอีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษาพยาบาล ส่งผลให้บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและได้รับการชื่นชมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7