หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบ Online
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบ Online

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-19 20:43:34
วันที่ 7 เมษายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบ Online โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “องค์กรวิชาชีพกับความก้าวหน้าทางการพยาบาล”

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7