หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลนภาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลอัมพวา
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลนภาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลอัมพวา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-24 15:09:57
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย โดยเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลนภาลัย พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ นายแพทย์สิทธิโชค จิติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัมพวา โดยเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลอัมพวา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ นางพักตร์ศิริ เกื้อกูลหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลนภาลัย และ นางชูจิตต์ ยอดพานิชหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลอัมพวา ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก เภสัชกรภาณุโชติ ทองยัง รองสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน

#SSRU #CNHSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr.รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7