หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบรางวัล “รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Awards) ครั้งที่ 2” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบรางวัล “รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Awards) ครั้งที่ 2” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-16 10:27:29

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานมอบรางวัล “รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Awards) ครั้งที่ 2” ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับดีเด่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้ารับรางวัลดังกล่าว

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7