หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-07 10:46:24
วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ อาจารย์ประจำ และคุณอัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาพ:สถาบันวิจัยและพัฒนา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7