หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-16 10:12:24


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคุณอัญชา แดงทองดี และคุณวรรณรัตน์ ทองคันทา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ เป็นประธานการประชุม ผ่าน Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7