หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การตรวจรับพัสดุและตรวจรับหนังสือภาษาอังกฤษ
การตรวจรับพัสดุและตรวจรับหนังสือภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-25 14:31:25


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และอาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการตรวจรับหนังสือภาษาอังกฤษ ณ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7