หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษาสำหรับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษาสำหรับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-28 10:26:57

ประชาสัมพันธ์ การมอบทุนการศึกษาสำหรับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ที่จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่จัดอบรม โดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,500 บาท

#คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้

1. จะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอทุน

2. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แก่ นักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือติดเชื้อ และต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือเสียหาย และปฏิบัติตัวตามข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือถูกลงโทษทุจริตการวัดผลการศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

4. เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

 -------------------------------------------------------------------

การสมัครขอรับทุนการศึกษา  ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา กรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งหลักฐานมาที่  https://forms.gle/aAGa96XvEE8ZQPRUA

ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน : วันที่ 15-26 มิถุนายน 2564

ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 6 กรกฎาคม 2564