หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน Application Google Meet
ผู้บริหาร และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน Application Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-10 13:13:00

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกันอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7