หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธี Graduation & Pinning Ceremony
พิธี Graduation & Pinning Ceremony

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-19 14:23:28


วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๓๐ น. ณ อาคารกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี Graduation & Pinning Ceremony เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นพ.มาโนชญ์ ลีโทชวลิต คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาญัติ ต๊ะปินตา กรรมการอำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และแขกผู้มีเกียรติจากสถาบันแหล่งฝึกคือโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี กองการพยาบาล สำนักอนามัย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7