หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ผลของการออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตนประยุกต์ต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ผลของการออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตนประยุกต์ต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-11 11:38:04


คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ผลของการออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตนประยุกต์ต่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ (The Effects of Applied Rusie Dutton Exercise on Fall Prevention in Older Adult) ในวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 วารสารฐาน ACI : TCI 1 โดย อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์กันยา นภาพงษ์

Download:https://he01.tci-thaijo.org/ind.../JRTAN/article/view/238244