หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. เสาร์ –อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. เสาร์ –อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-07-08 10:57:32


ศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. 

เสาร์ –อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ

โดยมี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด  ดังนี้ 

1. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ วันละไม่เกิน  400 คน 

ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ จำนวน 50 ที่นั่ง

ชั้น 2  อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ จำนวน 100 ที่นั่ง

ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 20 ที่นั่ง

ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 20 ที่นั่ง

ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 50 ที่นั่ง

ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 90 ที่นั่ง

ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 70 ที่นั่ง

2. ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้ห้องสมุดโดยการวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ

3. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และจุดที่สัมผัสบ่อย

4. ทำความสะอาดลิฟท์โดยสารและราวบันไดทุก 40 นาที

5. ทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์หนังสือที่รับคืนทุกเล่มก่อนนำไปพักอย่างน้อย 7 วัน

โดยผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ใช้บริการจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ ทุกครั้งที่เข้า-ออกจากห้องสมุด

2. ก่อนเข้าห้องสมุดผู้ใช้บริการจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ (หากมีอุณหภูมิมากกว่า 37.5°C ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

3. ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

4. รักษาระยะห่างจากคนรอบข้างในขณะอ่านหนังสือและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการ โดยยืนตามจุดที่กำหนด และไม่ขยับโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ เข้าชิดกัน

5. ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ให้บริการที่บริเวณทางเข้าห้องสมุด)

ขอความร่วมมือ น้องๆ ทุกคน  สวมหน้ากากอนามัย  และรักษาระยะห่างตลอดการใช้บริการ เพื่อพวกเราทุกคนค่