หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพของภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพของภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-08 15:32:13

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษาที่ กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และเซ็นใบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพของภาคเรียนที่ 2/2563 ขอให้นักศึกษามาติดต่อดำเนินการให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม ในภาคเรียนที่ 2/2563