หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศกำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืมเป็นปีแรก
ประกาศกำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืมเป็นปีแรก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-08-10 13:00:23

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศกำหนดวันส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. 

ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา 

และผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืมเป็นปีแรก

ให้ผู้กู้ส่งตามวันและเวลา ที่กำหนด สามารถตรวจสอบได้จากประกาศ

ด้านล่างนี้

   หมายเหตุ

       1. ส่งเอกสารได้ใน เวลา 09.00 – 15.00 น. ตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ/วิทยาลัย

       2. บัตรคิวรอบเช้าแจกในเวลา 08.00 น.  บัตรคิวรอบบ่ายแจกในเวลา 13.00 น.

       3. นักศึกษาที่ไม่ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมตามวันและเวลาที่กำหนด  จะถือว่าในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น

       4. กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะรับตรวจเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงิน ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น จะไม่รับตรวจเอกสารในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

       5. ขอให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยในวันมาส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ไม่สวมกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ กระโปรงสั้น เสื้อรัดรูป ผมสีอื่นๆ หากนักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่รับตรวจเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น