หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2563
ประชุมสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-24 16:28:35
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7