หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 3/2561 (ปี 1 - ปี 4 รหัส 61 - 58)
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 3/2561 (ปี 1 - ปี 4 รหัส 61 - 58)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-05-10 13:13:47

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอแจ้งกำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ
ภาคเรียนที่ 3/2561 (ปี 1 - ปี 4 รหัส 61 - 58)
ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3
(ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.)
สามารถเข้าจองออนไลน์ได้ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
http://student.ssru.ac.th/
ขอให้จองและพิมพ์ใบจองในวันที่เข้าจอง
➡️เอกสารที่ต้องเตรียม⬅️
1. ใบแจ้งหนี้ พร้อมใบรายงานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2561 ดาวน์โหลดได้ที่เว็บงานทะเบียนและวัดผล http://reg.ssru.ac.th/
2. ใบจองออนไลน์
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 2 ฉบับ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
4. บัตรประชาชนตัวจริง
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)
6. ในระบบ e-Studentloan ผู้กู้ต้องดำเนินการกรอกแบบคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 3/2561 และดำเนินการกรอก เลขที่ใบแจ้งหนี้,วันที่คำนวนใบแจ้งหนี้,จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ต้องดำเนินการก่อนที่กำหนดวันเข้าเซ็นยืนยัน