หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-15 10:36:18


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับสนองพระบรมราชโองการโดย นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี