หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทะเล...น่ากลัวกว่าที่คิด
ทะเล...น่ากลัวกว่าที่คิด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-25 14:42:58

ค บ กั บ เ ร า ..จ ะ ไ ม่ จ ม น้ำ... เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น ห่ ว ง” 

EP 6:  ทะเล...น่ากลัวกว่าที่คิด  อาจเสียชีวิตถ้าเจอคลื่นทะเลดูด (Rip Current)

https://shorturl-ddc.moph.go.th/avVld

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 

https://ddc.moph.go.th/dip

https://www.facebook.com/thaiinjury