หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (TheDB)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (TheDB)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-03-16 14:02:13


วันที่ 15 มีนาคม 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (TheDB) สำหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ (TheDB) มาใช้งานเพื่อการบริหาร กำกับ ติดตาม และประเมินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในรูปแบบ Dashboard ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับช่วยในการตัดสินใจเชิงบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจด้านต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7