หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-19 12:58:04


วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ จัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนประเมินฯ 4.71 (ระดับดีมาก)

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7