หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคืบหน้าการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคืบหน้าการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-19 11:00:49


วันที่ 12 กันยายน 2565 อาจารย์ รังสิมา พัสระ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคืบหน้าการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เรื่อง การจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 และประสบการณ์และบทเรียนการสร้างผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเสวนาวิชาการ 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายก สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม บรรยาย เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 

อาจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วภานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่น เรื่อง “ฐานจากข้อมูลชุมชน สู่การสร้างกระบวนการคิดของคนในชุมชน” และ

อาจารย์ จันทรา แซ่ลิ่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคืบหน้าการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เรื่อง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจากหลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7