หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกับ รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และสถาบันการศึกษาอื่น ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมกับ รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และสถาบันการศึกษาอื่น ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:25:11


วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มการพยาบาลเด็ก และกลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ เข้าร่วมประชุมกับ นางสาวธัญลักษณ์ องอาจอิทธิชัย รองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และสถาบันการศึกษาอื่น ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล และจัดเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้ง ร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับของนักศึกษา สถานศึกษา และแหล่งฝึก ยังผลต่อการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและก่อประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่อไป

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7