หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 "กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นำสู่การพยาบาล”
โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 "กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นำสู่การพยาบาล”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-24 12:56:30


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มอบหมายให้ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุกและอาจารย์กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการ “กตัญญูกตเวที ตามวิถีคุณธรรม นำสู่การพยาบาล” ภายใต้โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก และตัวแทนของชุมชน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักการพยาบาลแก่ผู้ป่วยในขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  นำไปสู่การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาให้สามารถดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้น  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7