หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-17 10:27:11


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2565 

รายใหม่ / รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา / ย้ายสถานศึกษา / เปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบจำนวนความต้องการกู้ยืมของนักศึกษา ได้ที่นี่

????????Scan Qr Code

????สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) 

????????สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2-3-4-5 ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก

????????????หมายเหตุ  วันและเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะประกาศให้นักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเพจกองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างใกล้ชิด เพื่อนักศึกษาสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด