หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-25 14:29:34


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ มณีแสง ประธานคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ กาน์เดชารักษ์ กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ กรรมการฯ และเลขานุการ 2 ท่าน คือ นายพิบูลย์ พูม่วง และนางสาวอภิญญา จูเลิศศักดิ์ โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยตามปณิธานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7