หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ
โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-19 12:50:21


วันที่ ๑๔-๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิตด้านการบูรณาการความรู้ทางการพยาบาล:การบริการสุขภาพและบำเพ็ญจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการด้านความรู้ในการบริการด้านสุขภาพชุมชนและการบำเพ็ญจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการแก่สังคมก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และร่วมทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา 

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7