หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-20 13:26:36


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนการเขียนขอตำแหน่งทางวิชาการ”  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7