หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-10-07 13:40:06

วันที่ 30 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้แทนรองคณบดี ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และหัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุม

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7