หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-08 10:46:41
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7